Home

Het Park

Energiepark Abdissenbosch

Welkom op de website van Energiepark Abdissenbosch, een initiatief van Bodemzorg Limburg en Enovos Green Power. In het park zal zowel zonne-energie als windenergie worden opgewekt. In totaal zal het park tussen de 37 en 48 MWh per jaar produceren. Dat is genoeg energie voor 10 tot 14 duizend huishoudens!

De planlocatie voor Energiepark Abdissenbosch is op de oude stortplaats Het Kreupelbusch in de gemeente Landgraaf. Dit energiepark zal voor 15 tot 20 procent bijdragen aan de door de gemeente vastgestelde doelstelling in PALET (Parkstad Limburg Energietransitie) 3.0

Bodemzorg Limburg B.V. (www.bodemzorglimburg.nl)

Bodemzorg Limburg B.V. zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Daarbij dient als uitgangspunt dat de nieuwe activiteiten het duurzaamheidsbeleid van de overheid ondersteunen. Met het initiatief Energiepark Abdissenbosch wordt hier een concrete invulling aan gegeven. De ontwikkeling van duurzame energie op de oude vuilnisbelt het Kreupelbusch draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van duurzame energie van zowel de provincie Limburg als de gemeente Landgraaf. Daarnaast draagt het park bij aan de rijksdoelstelling van 95.5MW windenergie op land voor de provincie Limburg.

Enovos Green Power (https://www.enovosgreenpower.eu/)

Enovos Green Power heeft als missie te investeren in kleine en middelgrote groene stroomproductieprojecten, zoals windmolenparken en zonneparken. Deze energieprojecten dragen bij aan de duurzame groei van industriële zones en een beter leven voor iedereen. Enovos staat voor ‘Growth for Green’.

Gemeente Landgraaf

De gemeente Landgraaf heeft een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Landgraaf heeft met het zonnepanelenproject Parkstad en het verduurzamen van de openbare verlichting al laten zien dat de lat hoog ligt. Een duurzaam energieproject zoals Energiepark Abdissenbosch helpt mee om de gemeente haar doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid te behalen. Zie bijvoorbeeld de website van de gemeente Landgraaf over duurzame energie. En het uitvoeringsprogramma PALET van regio Parkstad Limburg.


Veelgestelde vragen

Waarom duurzame energie?

Er zijn twee belangrijke redenen. De eerste is het tegengaan van klimaatverandering. De energieopwekking met behulp van fossiele bronnen leidt tot uitstoot van onder meer CO2. Te veel CO2 is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering.

De tweede reden is dat de fossiele bronnen opraken en Nederland steeds meer energie importeert uit het buitenland. Door zelf duurzame energie op te wekken, wordt Nederland minder afhankelijk van deze import. In 2016 is ongeveer 5,9% van de energie duurzaam opgewekt.

Nederland heeft met de Europese Unie afgesproken om in 2020 14% van het totale energieverbruik duurzaam te realiseren en de CO2-uitstoot met 20% te verminderen ten opzichte van 1990. In het Energieakkoord voor duurzame groei (september 2013) is vastgelegd dat het aandeel duurzame energie 16% moet zijn in 2023.

In dit energieakkoord hebben 40 belangenorganisaties, onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER), afspraken gemaakt over het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. Het nieuwe kabinet Rutte III heeft in haar regeerakkoord “Vertrouwen in de Toekomst” (oktober 2017) opgenomen een doelstelling van 49% reductie van CO2 emissie in 2030. Dit dient onder andere te worden bereikt door energieopwekking uit meer duurzame bronnen zoals zon en wind.

Waarom duurzame energie in Landgraaf?

In september 2013 hebben de Stadsregio Parkstad Limburg en de bestuurders van de acht Parkstadgemeenten een ambitie uitgesproken over de toekomstige energievoorziening. Deze energievoorziening moet betrouwbaar, schoon én betaalbaar zijn. Onder regie van Parkstad en in samenspraak met de acht gemeenten, is die ambitie vormgegeven in een regionaal ambitiedocument genaamd ‘PALET’ (Parkstad Limburg EnergieTransitie).

In dit document staat hoeveel energie op dit moment per sector wordt gebruikt en hoeveel daarop in de toekomst kan worden bespaard. Maar ook hoeveel hernieuwbare energie acceptabel en passend in de regio kan worden opgewekt, om in 2040 een hernieuwbaar energie-neutrale regio te zijn.

De gemeente Landgraaf heeft een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Landgraaf heeft met het zonnepanelenproject Landgraaf al laten zien dat de lat hoog ligt. Het zonnepanelenproject Landgraaf is inmiddels overgenomen door de andere Parkstadgemeenten een heet nu het zonnepanelenproject Parkstad. We willen verder op de ingeslagen weg en werken daarom aan nieuwe projecten om onze doelen te bereiken. Zie voor meer informatie ook de website van de Gemeente Landgraaf.

Waarom duurzame energie op deze locatie?

Een oude vuilstortplaats is een goede locatie voor zonne-energie. De huidige bestemming van het gebied wordt namelijk niet aangetast. Daarnaast wordt er al energie gewonnen uit de gassen die door de vuilstort worden uitgestoten. De functie van energieopwekking wordt daardoor alleen maar uitgebreid. Daarnaast maakt de helling de locatie geschikt voor een optimale ligging van de zonnepanelen.

De locatie is ook geschikt voor windenergie, aangezien het een afgeschermde locatie betreft, op afstand van de meeste woonwijken en in de directe omgeving van (voormalige) vuilstortplaatsen en andere zware industrieën.

Zijn er mogelijkheden om te participeren?

Voor het opstellen van een participatieplan voor het wind-gedeelte van Energiepark Abdissenbosch zal Enovos Green Power zich baseren op de gedragscode voor participatie die is opgesteld door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), de brancheorganisatie voor windenergie in Nederland.

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de participatiemogelijkheden kunt u die vinden op deze website.

Zonne-energie

Energiepark Abdissenbosch

Feiten en cijfers

Beoogd aantal panelentussen de 20 en 40 duizend
Opgesteld vermogen12 MWp
Totaal grondoppervlak12.5 hectare
Geschatte opbrengst 11 duizend MWh per jaar
Dat is energie voor3000 huishoudens
Bijdrage aan doelstelling Palet 3.09%

Beoogde planning zonnepark*

*Deze planning staat nog niet vast.

 

 

 

 

Zie voor meer informatie ook de website van de gemeente Landgraaf.

Windenergie

Energiepark Abdissenbosch

Feiten en cijfers

Beoogd aantal turbines3 stuks
Opgesteld vermogen7.5 tot 13.5 MW*
Totaal grondoppervlak2.5 hectare
Geschatte opbrengst 26 tot 47 duizend MWh per jaar
Dat is energie voor6875 tot 12.375 huishoudens
Bijdrage aan doelstelling Palet 3.06 tot 11%

*Het totaal vermogen is afhankelijk van het type turbine. Het type is op dit moment nog niet bekend, maar turbines tussen de 2,5 en 4,5 MW zijn gebruikelijk.

Beoogde planning windpark*

*Deze planning staat nog niet vast.

 

 

 

 

Zie voor meer informatie ook de website van de gemeente Landgraaf.